To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Zapowiedzi, spotkania, rekolekcje - RADIO SYCHAR

Anonymous - 2014-04-23, 20:23
Temat postu: RADIO SYCHAR
Jest plan !! Założyć RADIO SYCHAR !!

Mamy już tyle ważnych materiałów, warto by to gdzieś udostępniać i tym samym dzielić się.
Warto też ogłaszać ważne, bieżące sprawy.

Ognisko Chicago współpracuje z Radiem SiedeM....Ojciec Jerzy nazywa je już nawet Radiem SYCHAR http://radiosiedem.net/. Jednak kto wie jaki plan na ten nasz pomysł ma Pan Bóg ?

RADIO SYCHAR...jeżeli Boże Ty zechcesz...to my jesteśmy gotowi do pracy!

Kto ma ochotę współpracy, pracy, pomocy....ma fajne pomysły...zapraszamy do działania. Tu może być nasze miejsce spotkań.

Więc....prośmy, módlmy się o to nowe dzieło Sychar.

Proponuje od jutra tj. od czwartku Koronkę do Miłosierdzia Bożego w tej własnie intencji . Pero64

NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Nowenna do Miłosierdzia Bożego - Jeśli ta nowenna jest odmawiana przed świętem Miłosierdzia, to należy w każdym dniu dołączyć Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo nowenny z Koronki pragnie Pan Jezus jako przygotowania do tego święta. O tej nowennie (z Koronki) powiedział: W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask (Dz. 796). Jeśli z ufnoś- cią odmawiać będziemy nowennę, której Jezus zażądał od Siostry Faustyny (publikowaną niżej), to możemy otrzymać łaski z tytułu ufności, ponieważ konkretna obietnica z związana z tą nowenną dotyczyła tylko samej Siostry Faustyny.

Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (...). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

Dzień pierwszy

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego,Dzień drugi

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w nie- zgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronkę do Miłosierdzia Bożego
Dzień trzeci

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nad obficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.


Koronkę do Miłosierdzia Bożego
Dzień czwarty

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.


Koronkę do Miłosierdzia Bożego
Dzień piąty

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosier- dzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronkę do Miłosierdzia BożegoDzień szósty


Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca...”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najli- tościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.


Koronkę do Miłosierdzia BożegoDzień siódmy

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.


Koronkę do Miłosierdzia BożegoDzień ósmy

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.

Koronkę do Miłosierdzia BożegoDzień dziewiąty

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).


Koronkę do Miłosierdzia Bożego

Anonymous - 2014-04-24, 10:12

Zamiar ciekawy!!!
Anonymous - 2014-04-25, 18:12

Skoro choć jedna osoba - póki co - twierdzi, że zamiar ciekawy to już coś! Nie bójcie się pisać na ten temat, bo Radio Sychar nie będzie Wam przeszkadzało, ale będzie Wam jedynie towarzyszyło w trakcie gdy jesteście np. na Forum. Spokojna i ciekawa (ambitna?) muzyka, mądre teksty, dobre słowo, wymiana myśli, wreszcie dodanie otuchy. Także modlitwy i transmisje on-line z rekolekcji! Proszę o uwagi, a przede wszystkim o pomysły i życzenia. Stwórzmy razem Radio Sychar. Radio Waszych Marzeń!

Pero64 :-D

Anonymous - 2014-04-25, 19:07

Świetny pomysł. Na pewno znajdą się dalsze osoby do poparcia sprawy. W Lublinie mamy już nawet Rzecznik Prasową !!! Dołączam się do nowenny ;-)
Anonymous - 2014-04-25, 19:12

to ze nie pisze nie oznacza, ze nie popieram :mrgreen:
jestem ZA!!!!

Anonymous - 2014-04-25, 19:18

Ja też jestem za, choć na początku, słysząc pomysł, pomyślałam że to żart taki ;-) Ale Pan Bóg jak wiemy lubi żartować, więc bardzo popieram :-D
Anonymous - 2014-04-25, 20:21

Bardzo dobry pomysł :-) Chciałabym w Tym Radiu pracować , Zgłaszam się Pierwsza :-)
Anonymous - 2014-04-25, 21:18

Chwała Panu :mrgreen:
Anonymous - 2014-04-25, 22:04

Popieram! super pomysł :mrgreen:
Anonymous - 2014-04-26, 09:59

Pomysł znakomity. Już się nastrajam na odbiór. :-D
Anonymous - 2014-04-26, 11:12

świetny pomysł! damy radę, a Pan Bóg nam pomoże!
Chwała Panu!

Anonymous - 2014-04-26, 16:03

Właściwie nic tylko tworzyć! Póki co nie ma głosów na nie! Dziękuję i czekam na dlasze pomysły i uwagi! Dla zachęty i dla ciekawych jak może wyglądać ( brzmieć) przykładowa ramówka Radia Sychar jednego Bożego dnia:

Przykładowa ramówka Radia Sychar:

06:00-07:00 Jutrznia
07:00-08:00 Słowo na każdy dzień z komentarzem - Ks. Paweł Dubowik
08:00-09:00 Przysięga małżeńska i jej konsekwencje - Ks. Dr Marek Dziewiecki
09:00-10:00 Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód? - O. prof. Jacek Salij
10:00-11:00 Małżeństwo to służba - Ks. Piotr Pawlukiewicz
11:00-12:00 Miłości trzeba się uczyć - Dr Jacek Pulikowski
12:00-12:05 Anioł Pański
12:15-12:30 Aktualności Radia Watykańskiego
12:30-13:00 Z życia STM Sychar
13:00-14:00 Wierność sposobem realizacji jedności małżeńskiej Dr Mieczysław Guzewicz
14:00-15:00 Relacje między małżonkami - Ks. Marcin Bukowski
15:00-16:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00-17:00 Kim jestem? Ks. Paweł Dubowik
17:00-18:00 Nawrócenie i pojednanie – Ks. Marek Dziewiecki
18:00-19:00 Tożsamość mężczyzny i kobiety – Ks. Piotr Pawlukiewicz
19:00-20:00 Jak wygrać miłość? – Dr Jacek Pulikowski
20:00-21:00 Jak wrócić do sakramentalnego małżonka - O. prof. Jacek Salij
21:00-21:30 Apel Jasnogórski
21:30-22:00 Magazyn Radia Watykańskiego
22:00-24:00 Audycje autorskie
00:00-01:00 Wiara i nawrócenie – o. Donat Wypchło
01:00-02:00 Uzdrowić zranione życie – o Andrzej Migacz
02:00-03:00 Tożsamość Piotra – o. Bogdan Kocańda
03:00-04:00 Kryzys małżeński udręka czy szansa – Jacek Racięcki
04:00-05:00 Kiedy cierpienie staje się łaską – Dr Mieczysław Guzewicz
05:00-06:00 Dla opuszczonych i samotnych – Ks. Mirosław Musiał

Oczywiście to tylko przykład. Pomysł na start z materiałów, które są w posiadaniu STM Sychar. Dlaczego 24 godziny? Internet to globalna wioska. Wszędzie i w różnych strefach czasowych może jest ktoś kto potrzebuje Dobrego Słowa i wsparcia?

Pero64

co Państwo na to?

[ Dodano: 2014-04-26, 16:07 ]
Właściwie nic tylko tworzyć! Póki co nie ma głosów na nie! Dziękuję i czekam na dlasze pomysły i uwagi! Dla zachęty i dla ciekawych jak może wyglądać ( brzmieć) przykładowa ramówka Radia Sychar jednego Bożego dnia:

Przykładowa ramówka Radia Sychar:

06:00-07:00 Jutrznia
07:00-08:00 Słowo na każdy dzień z komentarzem - Ks. Paweł Dubowik
08:00-09:00 Przysięga małżeńska i jej konsekwencje - Ks. Dr Marek Dziewiecki
09:00-10:00 Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód? - O. prof. Jacek Salij
10:00-11:00 Małżeństwo to służba - Ks. Piotr Pawlukiewicz
11:00-12:00 Miłości trzeba się uczyć - Dr Jacek Pulikowski
12:00-12:05 Anioł Pański
12:15-12:30 Aktualności Radia Watykańskiego
12:30-13:00 Z życia STM Sychar
13:00-14:00 Wierność sposobem realizacji jedności małżeńskiej Dr Mieczysław Guzewicz
14:00-15:00 Relacje między małżonkami - Ks. Marcin Bukowski
15:00-16:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16:00-17:00 Kim jestem? Ks. Paweł Dubowik
17:00-18:00 Nawrócenie i pojednanie – Ks. Marek Dziewiecki
18:00-19:00 Tożsamość mężczyzny i kobiety – Ks. Piotr Pawlukiewicz
19:00-20:00 Jak wygrać miłość? – Dr Jacek Pulikowski
20:00-21:00 Jak wrócić do sakramentalnego małżonka - O. prof. Jacek Salij
21:00-21:30 Apel Jasnogórski
21:30-22:00 Magazyn Radia Watykańskiego
22:00-24:00 Audycje autorskie
00:00-01:00 Wiara i nawrócenie – O. Donat Wypchło
01:00-02:00 Uzdrowić zranione życie – O. Andrzej Migacz
02:00-03:00 Tożsamość Piotra – o. Bogdan Kocańda
03:00-04:00 Kryzys małżeński udręka czy szansa – Jacek Racięcki
04:00-05:00 Kiedy cierpienie staje się łaską – Dr Mieczysław Guzewicz
05:00-06:00 Dla opuszczonych i samotnych – Ks. Mirosław Musiał

Oczywiście to tylko przykład. Pomysł na start z materiałów, które są w posiadaniu STM Sychar. Dlaczego 24 godziny? Internet to globalna wioska. Wszędzie i w różnych strefach czasowych może jest ktoś kto potrzebuje Dobrego Słowa i wsparcia?

Pero64

co Państwo na to?

Anonymous - 2014-04-26, 17:08

Brawo!

A jeszcze trochę muzyki? :-D nie tylko (błagam!) współczesnej religijnej...
No i warto byłoby z czasem zbudować sieć "reporterów", "dziennikarzy" lokalnych, którzy przesyłaliby wieści z poszczególnych ognisk...
potem przygotowywaliby jakieś rozmowy, wywiady, reportaże, ho ho! a to wymagałoby wcześniej szkoleń... ktoś przygotuje autorskie jingle...itp. itd.

no, tak mnie poniosły pomysły... :mrgreen: :mrgreen:

Anonymous - 2014-04-26, 18:49

Oczywiście pomiędzy audycjami będzie muzyka. Najlepsza! Choć za emisję nawet w Internecie trzeba opłacać prawa licencyjne czyli tzw. tantiemy. Stąd więcej słowa. Sieć reporterów też jest realna i chętnych do przekazywania dobrych wieści nie zabraknie! Dziękuje za propozycje! Czekam na następne!

Pero64 :-)Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group