Uzdrowienie Małżeństwa :: Forum Pomocy SYCHAR ::
Kryzys małżeński - rozwód czy ratowanie małżeństwa?

Modlitwy - LITANIA NARODU POLSKIEGO

Anonymous - 2010-08-30, 21:56
Temat postu: LITANIA NARODU POLSKIEGO
LITANIA NARODU POLSKIEGO

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nasz. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Nad Polską, Ojczyzną naszą, zmiłuj się, Panie.
Nad narodem męczenników, zmiłuj się, Panie.
Nad ludem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się, Panie.
Jezu nieskończenie miłosierny, zmiłuj się nad nami.
Jezu nieskończenie mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nadziejo nasza, zmiłuj się nad nami.
O Maryjo, Bogarodzico, Królowo Polski – módl się za nami.
Święty Stanisławie, Ojcze Ojczyzny …
Święty Wojciechu, Patronie Polski
Święty Kazimierzu, Patronie Litwy
Święty Jozafacie, Patronie Rusi
Święty Ottonie, Apostole Pomorza
Święta Jadwigo, Patronko Śląska
Święty Jacku Odrowążu, Apostole Rusi
Święty Janie z Kęt, Patronie Profesorów i studentów
Święty Stanisławie Kostko, Patronie młodzieży
Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę
Święci Andrzeju Świeradzie i Benedykcie – módlcie się za nami.
Święci Cyryli i Metody, Apostołowie Słowian
Święci Męczennicy polscy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie
Święty Brunonie z Kwerfurtu, Apostole ziem polskich – módl się za nami.
Święty Wacławie, Patronie katedry wawelskiej
Święty Florianie, Patronie Krakowa
Wszyscy Świeci i Święte Boże – módlcie się za nami.
Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami (męczennicy sandomierscy)
Błogosławiony Władysławie z Gielniowa, Patronie Warszawy – módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie, Patronie Wrocławia
Błogosławiona Bronisławo, Patronko Śląska Opolskiego
Błogosławiony Jakubie Strzemię, Patronie Lwowa
Święty Janie z Dukli, Patronie rycerstwa polskiego
Święty Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy
Święty Wincenty Kadłubku, dziejopisarzu Polski
Święty Bogumile, Arcybiskupie gnieźnieński
Święta Salomeo, Księżniczko Halicka
Święta Kingo, Patronko górników
Błogosławiona Jolanto, wdowo, krzewicielko odnowy ewangelicznej
Święty Melchiorze, Męczenniku z Koszyc
Święty Janie Sarkandrze, Męczenniku z Ołomuńca
Święty Maksymilianie Kolbe, Męczenniku z Oświęcimia
Święta Królowo Jadwigo, Patronko młodzieży żeńskiej
Święta Mario Tereso Ledóchowska, Matko Afrykanów
Święty Albercie
Święty Rafale
Błogosławiona Anielo
Błogosławiona Bolesławo Mario
Błogosławiona Doroto
Błogosławiony Honoracie
Błogosławiony Józefie Sebastianie
Błogosławiona Karolino
Święty Klemensie Mario
Błogosławiony Michale Biskupie
Błogosławiony Radzymie Gaudenty
Święty Rafale
Święta Tereso Benedykto
Błogosławiona Urszulo
Błogosławiona Kolumbo Janino
Święta Faustyno
Błogosławiona Angelo Zofio
Błogosławiony Stanisławie

Od długiej, ciężkiej pokuty dziejowej – wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli
Od godzin zwątpienia
Od podszeptów zdrady
Od gnuśności naszej
Od ducha niezgody
Od nienawiści i złości
Od wszelkiej złej woli
Od śmierci wiecznej

Winy królów naszych – przebacz, o Panie.
Winy magnatów naszych
Winy szlachty naszej
Winy rządzących krajem
Winy kierujących ludem
Winy pasterzy naszych
Winy ludu naszego
Winy ojców i matek naszych
Winy braci i sióstr naszych
Winy całego Narodu Polskiego

Głos krwi męczenników naszych – usłysz, o Panie.
Głos krwi żołnierzy naszych
Płacz matek i żon
Płacz wdów i sierot
Płacz dzieci katowanych za pacierz polski
Wołanie krzywdzonego roboczego ludu
Jęki więzień, obozów koncentracyjnych i łagrów
Jęki konających robotników Poznania i Wybrzeża
Brzęk pękających kajdan naszych

Łzy przesiedleńców i wygnanych z Ojczyzny – racz dostrzec Panie.
Łzy rolników pozbawionych swej ziemi – racz dostrzec Panie.

Wiarę w Ciebie i ufność w nas samych – daj nam, o Panie.
Nadzieję w zwycięstwo dobrej sprawy
Miłość Polski, Ojczyzny naszej
Męstwo, mądrość, łagodność i solidarność
Wszystkie dary Ducha Świętego
Służbę w świętej sprawie Twojej na ziemi
Wolność, chwałę, szczęście i pokój

Przez Narodzenie Twoje – bohatera wielkiego wzbudź nam, o Panie.
Przez Bogurodzicę – Ojca św. na długie lata zachowaj nam, o Panie.
Przez Najświętsze życie Twoje – żyć dobrze naucz nas, o Panie.
Przez Krzyż i mękę Twoją – cierpienia nasze mężnie znosić daj, o Panie.
Przez Święte Zmartwychwstanie Twoje – z ciemności grzechu wskrześ nas, o Panie.
Przez Wniebowstąpienie Twoje – Ojczyznę wielką, wolną i szczęśliwą daj nam, o Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego – „ducha dobrego” daj nam, o Panie.
Przez czystą Królowej Jadwigi ofiarę – w jedności Polską naszą zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojców naszych – na Twe błogosławieństwo daj nam zasłużyć, o Panie.

Boże Piastów i Jagiellonów – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Sobieskiego i Kościuszki – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boże Ojca Kordeckiego i Ojca Kolbe – nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

W.: Zachowaj lud Twój, Panie
O. : I błogosław dziedzictwu Twojemu.

Módlmy się:
Boże Wszechmogący, panie Zastępów, padamy do stóp Twych w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas Swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół; także za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. W tej chwili, kiedy tyle sił potrzeba naszemu Narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. Uspokój serca, dodaj ufności w Twoją miłość, oświeć zaćmione umysły naszych braci, wzbudź w Narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Spraw, byśmy stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną solidarnością w służbie Twojego Krzyża zachować Twoje Królestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym Narodzie, jak za czasów praojców. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Błogosław naszej pracy, Panie Miłosierny, Panie Sprawiedliwy, Panie Wszechmocny.
Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Daj nam, o Panie, abyśmy po przyjęciu w pokorze „Bierzmowania Dziejów” – udzielonego przez Ojca Świętego Jana Pawła II – Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie.
Amen.


Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group